ପରାମର୍ଶ ସେବା |

ପରାମର୍ଶ ସେବା |

ପୂର୍ବ ବିକ୍ରୟ ସେବା |

ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଏଠାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି |ଆମେ ତୁମର ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରେଡର୍ ବାଛିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ସୁନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ଏହା କେବଳ ତୁମର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରେ |

ପରାମର୍ଶ ସେବା 01 (3)

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପରାମର୍ଶ |

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ବ technical ଷୟିକ, ପ୍ରୟୋଗ, ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ପରାମର୍ଶ (ଇମେଲ୍, ଫୋନ୍, ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍, ୱେଚ୍, ସ୍କାଇପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ) ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |ଗ୍ରାହକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା କ questions ଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଗ୍ରାନୁଲେଟର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରୟୋଗରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଗ୍ରାନୁଲେଟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବେଗ ଇତ୍ୟାଦି |

ମାଗଣାରେ ସାମଗ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା |

ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲେଟର ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବିନ୍ୟାସନରେ ଆମର ଗ୍ରାନୁଲେଟର ମେସିନ୍ ସହିତ ସାମଗ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |ତୁମର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ନମୁନା ଫେରାଇବା ପରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଯାହା ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ |

ପରାମର୍ଶ ସେବା 01 (1)
ପରାମର୍ଶ ସେବା 01 (2)

ଯାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ

ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁ |ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଯେକ any ଣସି ସୁବିଧାଜନକ ସର୍ତ୍ତ ଯେପରିକି କ୍ୟାଟରିଂ ଏବଂ ପରିବହନ ଯୋଗାଇଦେଉ |

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |